ACRES Board Members and Co-Founders

 

 

2017-2018 Presidents and Board Members

Kino Song (Nuage Capital), President
Samuel Li (Jewel Capital), Vice President
Sam Lin (Utofun.com), Vice President
Hui Zeng (Zeng Law Group), Board Member, Secretary
Christine Zhang (Bank of China), Board Member, Treasury
Jinglan Wei (Century Development Group), Board Member, Marketing

 

2016-2017 Presidents and Board Members

Christine Zhang (Bank of China), President
Jinglan Wei (Century Development Group), President
Sam Lin (Utofun.com), Board Member
Samuel Li (Jewel Capital), Board Member
Alex Tian (Crescent Heights), Board Member

 

Original Co-Founders

Christine Zhang (Bank of China)
Jack Liu (AREI Realty)
Jacob Ding (Harvest International)
Jinglan Wei (Century Development)
Kino Song (Kuafu Properties)
Shawn Li (Carlton Group)
Yiqun Wang (Capital One)
Yiran Gao (Prudential)